Ospravedlňujeme sa za dočasnú nefunkčnosť niektorých častí stránok. Pracujeme na ich vylepšení.

Obchodné podmienky

 

Všeobecné OBCHODNÉ PODMIENKY
 
I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len Podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi
Kupujúcim a Prevádzkovateľom internetového obchodu www.trickaren.sk: Naťa a Maťo, s.r.o.,
Tatranská 17, Podolínec, zapísanou na Okresnom súde Prešov, oddiel Sro, vložka 25762/P (ďalej len
Prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.trickaren.sk (ďalej len obchod).
Kupujúcim sa rozumie v fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku
spracovanú systémom obchodu alebo odoslala objednávku na mailovú adresu obchodu.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o
Kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky,
spracované systémom obchodu.
Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a
Kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej
zmluvy.
Kúpnu zmluvu kupujúci uzatvára odoslaním elektronickej objednávky na vybraný tovar a vstupuje tým
do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, ktorý sa riadi týmito Podmienkami. Odoslaním elektronickej
objednávky Kupujúci tieto Podmienky Prevádzkovateľa bez výhrad prijíma.
 
II. Povinnosti Prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:
● správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok
platných v deň odoslania elektronickej objednávky
● tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu aj daňový doklad
3. Prevádzkovateľ dôkladným zabalením zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho
poškodeniu.
4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:
● za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené Slovenskou poštou, resp.
kuriérskou službou
● za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou službou
za oneskorené dodanie, prípadne nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa
 
III. Povinnosti Kupujúceho
1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade
akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi obchodu
2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny v plnej výške.
3. Kupujúci ručí za správnosť údajov uvedených v elektronickej objednávke.
 
IV. Dodacie podmienky a termíny
1. Dodanie tovaru je uskutočnené spôsobom a na miesto podľa výberu Kupujúceho uvedeného
v elektronickej objednávke a to buď jeho osobným odovzdaním Kupujúcemu, odovzdaným pošte, alebo
dopravcovi na prepravu ku Kupujúcemu.
2. Dodanie sa považuje za splnené doručením tovaru na adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej
objednávke.
3. Cena balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené Kupujúcim v elektronickej objednávke hradí
Kupujúci. Cena balného a dopravy je uvedená v aktuálne platnom Cenníku.
4. Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene
dopravy uvedenej v predchádzajúcom článku.
5. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe (spravidla do 14 dní) po prijatí
objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a kupujúci bude o nej
včas informovaný.
Nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
 
V. Platobné podmienky
1. Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre Kupujúceho konečné. Kupujúci je povinný
uhradiť kúpnu cenu tovaru nasledujúcim spôsobom:
● Bezhotovostne(bankovým prevodom) na účet predávajúceho uvedený vo formulári elektronickej
objednávky
● V hotovosti pri prebraní tovaru (pri doručení na dobierku)
2. Konečné cena výrobkov objednaných prostredníctvom www.trickaren.sk sa môžu líšiť od konečnej ceny
výrobkov zakúpených v kamennom obchode.
 
VI. Záruka, reklamácie
1. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku. Ak nie je uvedené inak, je záruka 24 mesiacov odo
dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
2. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe
spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
3. Prevádzkovateľ neručí za závady spôsobené zmluvným prepravcom
4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie spôsobené používaním tovaru.
5. Pokiaľ Kupujúci zistí závadu, za ktorú zodpovedá Prevádzkovateľ, je povinný bez zbytočného odkladu
uplatniť reklamáciu u Prevádzkovateľa. Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
 
VII. Ochrana osobných údajov
1. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci vyjadruje súhlas Prevádzkovateľovi v súlade s § 7 zákona
č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov k použitiu jeho osobných
údajov za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s
registráciou a objednaným tovarom.
2. Získané osobné údaje Prevádzkovateľ nezverejní, nesprístupní ani neposkytne tretím osobám (s
výnimkou orgánov k tomu Zákonom oprávnených)
3. Kupujúci má právo odvolať svoj súhlas a to písomne na adrese Prevádzkovateľa
 
VIII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy
1. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a to
bez uvedenia dôvodu v prípade, ak sa nejedná o tovar vyhotovený podľa osobitných požiadaviek
Kupujúceho (t.j. ak sa nejedná o tovar s potlačou podľa návrhu kupujúceho)
2. Kupujúci nemá právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak sa jedná o tovar vyhotovený podľa
osobitných požiadaviek Kupujúceho, teda ide o tovar, ktorý je svojim vyhotovením určený len jednému
Kupujúcemu (tovar s potlačou).
3. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť tovar Prevádzkovateľovi nepoužitý,
nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u Prevádzkovateľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša
Kupujúci.
4. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ povinný prevziať tovar späť a vrátiť
Kupujúcemu kúpnu cenu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
 
IX. Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke
Prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami
dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných
obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne
príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.07.2012